Κυριακή, 25 Αυγούστου 201919:13:00

 

   

 

Οικονομία

Χρέη προς την εφορία: Από 24 έως 36 δόσεις η ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων

Με νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε το απόγευμα της Τρίτης η υφυπουργός οικονομικών κ. Κατερίνα Παπανάτσιου αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων για την ρύθμιση χρεών προς την εφορία στις 24 για τακτικές και τις 36 για έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις.

Το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου προέβλεπε για τις επιχειρήσεις ρυθμίσεις έως 18 δόσεις για τις τακτικές και 30 για τις έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις.

 Μετά το πλήθος των αιτημάτων που υπήρχαν από την εξαγγελίας της ρύθμισης των 120 δόσεων προς την εφορία μαζί με αυτή για τα ταμεία και τους ΟΤΑ την περασμένη Κυριακή και την διακριτική μεταχείριση για τις επιχειρήσεις το υπουργείο οικονομικών άλλαξε την στάση του αυξάνοντας τον αριθμό των δόσεων σε 24 και 36 δόσεις αντίστοιχα.

 Την αλλαγή αυτή ακολουθεί και η αποκλιμακούμενη απομείωση προσαυξήσεων και προστίμων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους οι επιχειρήσεις.

Ειδικότερα:

α. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις

αα) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,

β) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δύο (2) έως έξι (6)
μηνιαίες δόσεις,

γ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε επτά (7) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις,

δ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) έως δεκαέξι (18 μηνιαίες δόσεις,

 Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως τριάντα έξι δόσεις

 ε ) χορηγείται απαλλαγή 20% εφόσον το ποσό της οφειλής ρυθμιστεί από 19 έως και 22 δόσεις

 Σε περίπτωση που η ρύθμιση γίνει σε 36 δόσεις

αα) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον η οφειλή αταβάλλεται εφάπαξ,

- χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δύο (2) έως
έξι (6) μηνιαίες δόσεις,

- χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε επτά (7) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις,
- χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) έως δεκαοκτώ (18) μηνιαίες δόσεις,

- χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκαεννέα (19) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις.

 Χορηγείται απαλλαγή 20% των προσαυξήσεων εφόσον η ρυθμιστεί από 25 έως και 30 δόσεις

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί
στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης.

 Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές του ίδιου οφειλέτη που μπορούν να ρυθμίζονται, άλλες ως 24 ) και άλλες έως τριάντα (35) μηνιαίες δόσεις, αυτές ρυθμίζονται διακριτά.

 Τέλος για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απαραίτητη η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας με τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ.

Πηγή: news247

                                       

                                                                                

                       

                                                                                                                     

 

 

                

                               

                         

                               
                            

 

 

 

 

                                                                                             

                           

                                                                     

 

                                                                    

 

Back to top
Go to bottom