Τρίτη, 4 Αυγούστου 202000:11:52

Αγροτικά

Νέα παράταση μέχρι τις 5 Ιουνίου για αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης

Pin It

Mέχρι τις 5 Ιουνίου, δίνεται στην καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες. 

Ειδικότερα,  με ανακοίνωσή του το υπουργείο ενημερώνει ότι υπογράφηκε τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) με σκοπό την ενσωμάτωση των αλλαγών που έχουν προέλθει από την τροποποίηση του θεσμικού του πλαισίου.

Επιπλέον, με δεδομένο ότι σε πέντε Περιφέρειες της Χώρας παράλληλα με την προκήρυξη των σχεδίων βελτίωσης βρισκόταν σε ισχύ και πρόκληση υποβολής προτάσεων για το Υπομέτρο 6.1 (Νέοι Γεωργοί) προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι νέοι αγρότες και στην υποβολή προτάσεων ένταξης στα σχέδια βελτίωσης χορηγείται παράταση των ημερομηνιών υποβολής.

Επομένως, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στα σχέδια βελτίωσης ορίζεται ως ακολούθως:

α) του πρώτου σταδίου της αίτησης, ορίζεται η 05/06/2018.

β) αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λ.π. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/06/2018.

γ) του δευτέρου σταδίου της αίτησης ορίζεται η 05/07/2018.

δ) του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/07/2018.

H τροποποιητική απόφαση δίνει λύση στους νεοεισερχόμενους αγρότες, για τους οποίους πλέον αρκεί ένα χαρτί πως έχουν κάνει αίτηση για ένταξη στον ΕΦΚΑ, ώστε να θεωρηθούν κατ’ επάγγελµα-φυσικά αν τηρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις- και να είναι επιλέξιµοι για τα Σχέδια.  

Πιο αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Το άρθρο 5 «Επιλεξιµότητα φυσικών και νοµικών προσώπων» τροποποιείται ως εξής:

2.1. Στο τέλος της περίπτωσης 1.4 της παραγράφου 1 για τα φυσικά πρόσωπα προστίθεται το εδάφιο: «Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος φυσικό πρόσωπο έχει υποβάλλει αίτηµα ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες, οφείλει να προσκοµίσει είτε αντίγραφο της αίτησής του είτε έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού αιτήµατος.»

2.2. Η περίπτωση 1.7 και αντικαθίσταται ως εξής:

«1.7 Επιπρόσθετα, για τη ∆ράση 4.1.1 να πληροί µία εκ των εποµένως προϋποθέσεων:

1.7.1 Να είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες (όχι νεοεισερχόµενοι). Στην περίπτωση που πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατία αγρότη (όχι νεοεισερχόµενου) πλην της ασφάλισής στον ΕΦΚΑ, τότε προσκοµίζει σχετική βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας, συνοδευόµενη από φωτοαντίγραφο της αίτησης εγγραφής στον ΕΦΚΑ ή έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού αιτήµατος. Ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση προσκόµισης της εγγραφής του στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας αγρότης µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της γνωµοδοτικής επιτροπής του άρθρο 20 της παρούσας και σε κάθε περίπτωση εντός τριών µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του δεύτερου σταδίου των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

1.7.2 Να είναι νέοι γεωργοί του υποµέτρου 6.1. Κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλουν αίτηµα στήριξης φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηµα στήριξης σε εν ισχύ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποµέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο υποµέτρο 4.1. Σε αυτήν την περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στο υποµέτρο 4.1 είναι να έχουν ενταχθεί στο υποµέτρο 6.1 µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της γνωµοδοτικής επιτροπής του άρθρου 20 της παρούσας και σε κάθε περίπτωση εντός τριών µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του δεύτερου σταδίου των ηλεκτρονικών αιτήσεων.»

2.3. Η περίπτωση 2.5 επαναριθµείται ως 2.6 και προστίθεται περίπτωση 2.5 ως εξής:

«2.5 Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού».

 

Pin It

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          

                        

              

                                 

        

                                           

          

 

 

 

      

                       

       


     

 

        

Back to top
Go to bottom