Πέμπτη, 9 Ιουλίου 202008:29:35

Αγροτικά

Μέτρα στήριξης λόγω ξηρασίας σε αγρότες

Pin It

 

Την επίσπευση της χορήγησης των άμεσων ενισχύσεων και την προσωρινή κατάργηση της υποχρεωτικής αγρανάπαυσης προωθεί η Κομισιόν προκειμένου να ανακουφίσει τους Ευρωπαίους αγρότες, οι οποίοι πλήττονται φέτος από τον καύσωνα και την πρωτοφανή ξηρασία σε πολλά κράτη-μέλη. 

Παράλληλα, η Επιτροπή προτρέπει τις κυβερνήσεις να ενεργοποιήσουν ταυτόχρονα και τα εθνικά εργαλεία στήριξης των αγροτών.

Ειδικότερα, με σκοπό να βοηθηθούν οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν την ξηρασία, επιπλέον της στήριξης στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για την κοινή γεωργική πολιτική, η Κομισιόν αποφάσισε:

  •  Οι γεωργοί να μπορούν να λαμβάνουν ποσοστό έως και 70% των άμεσων πληρωμών και 85% των πληρωμών στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου 2018, αντί να περιμένουν έως τον Δεκέμβριο για να βελτιωθεί η κατάσταση των ταμειακών τους ροών.
  •  Παρεκκλίσεις από συγκεκριμένες απαιτήσεις οικολογικού προσανατολισμού, δηλαδή τους κανόνες για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών και τις περιοχές οικολογικής εστίασης σε γαίες υπό αγρανάπαυση, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση των εν λόγω γαιών για την παραγωγή ζωοτροφών. Εξετάζεται, επίσης, το ενδεχόμενο έγκρισης περαιτέρω παρεκκλίσεων από τον οικολογικό προσανατολισμό, προκειμένου να δοθεί στους γεωργούς περισσότερη ευελιξία για την παραγωγή χορτονομής. Τα μέτρα αυτά θα είναι ιδιαίτερα επωφελή για τους κτηνοτρόφους, αναφέρει η Επιτροπή.

Στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων για τις γεωργικές κρατικές ενισχύσεις, μπορούν να χορηγούνται ενισχύσεις ύψους έως 80% των ζημιών που προκαλούνται λόγω ξηρασίας (έως 90% στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς), υπό ορισμένους ειδικούς όρους. Η αγορά χορτονομών μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης είτε ως υλική ζημία είτε ως απώλεια εισοδήματος.

Μπορεί, επίσης, να χορηγείται αποζημίωση για ζημίες χωρίς να χρειάζεται να γνωστοποιείται στην Επιτροπή. Πρόκειται για τις λεγόμενες κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως 15.000 ευρώ ανά γεωργό σε διάστημα τριών ετών.

Όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, προβλέπεται ευρύ φάσμα δυνατοτήτων στην ισχύουσα νομοθεσία για την ΚΑΠ:

  •  Όταν ένα κράτος-μέλος αναγνωρίζει την ξηρασία ως «φυσική καταστροφή», μπορεί να παρέχει στήριξη σε ποσοστό έως 100% για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που καταστράφηκε λόγω της ξηρασίας. 
  •  Oι γεωργοί μπορούν να γνωστοποιούν στις αντίστοιχες εθνικές αρχές περιπτώσεις έκτακτων περιστάσεων και ενδεχομένως να απαλλάσσονται από τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο διαφόρων καθεστώτων.
  •  Tα κράτη-μέλη μπορούν να παρέχουν στήριξη στους γεωργούς με εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, όπως, για παράδειγμα, να μπορούν να προβούν σε οικονομικές συνεισφορές σε ταμεία αλληλοβοήθειας για την καταβολή χρηματικών αποζημιώσεων στους πληγέντες γεωργούς ή οι γεωργοί που υφίστανται απώλεια εισοδήματος άνω του 30% του μέσου ετήσιου εισοδήματός τους, να λάβουν οικονομική αποζημίωση. 

Δίχτυ ασφαλείας

Ο επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις παρατεταμένες κλιματικές εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με υπουργούς από τις χώρες που πλήττονται, ώστε να επικαιρο-ποιείται η κατάσταση. «Η Επιτροπή, όπως πάντα, είναι έτοιμη να στηρίξει τους γεωργούς που πλήττονται από την ξηρασία, κάνοντας χρήση ορισμένων μέσων, όπως είναι μεταξύ άλλων οι μεγαλύτερες προκαταβολές, οι παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις οικολογικού προσανατολισμού και οι κρατικές ενισχύσεις», είπε, υπενθυμίζοντας ότι η ΚΑΠ παρέχει ήδη ένα δίχτυ ασφαλείας για τους γεωργούς που καλούνται να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτα γεγονότα, ενώ παρότρυνε όλα τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τις δυνατές εθνικές δράσεις και τα μέτρα που προβλέπονται στη νομοθεσία. 

 

Pin It

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          

                        

              

                                 

        

                                           

          

 

 

 

      

                       

       


     

 

        

Back to top
Go to bottom